2022 ခုနှစ် ဧပြီကုန်အထိ မြန်မာပြည်တွင်း ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာများများ၏ ဖုန်းအင်တာနက် Package များ

2022 ခုနှစ် ဧပြီကုန်အထိ မြန်မာပြည်တွင်း ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာများများ၏ ဖုန်းအင်တာနက် Package များကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
MPT အသုံးပြုသူများအတွက် ဖုန်းအင်တာနက် Package မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။( ရက် ၃၀ သက်တမ်း )
၆၉၉ ကျပ်လျှင် 280 MB
၇၉၉ ကျပ်လျှင် 380 MB
၉၉၉ ကျပ်လျှင် 515 MB
၁၂၉၉ ကျပ်လျှင် 675 MB
၁၇၉၉ ကျပ်လျှင် 935 MB
၂၆၉၉ ကျပ်လျှင် 1425 MB
၄၄၉၉ ကျပ်လျှင် 2375 MB
၈၉၉၉ ကျပ်လျှင် 4750 MB
၁၇၉၉၉ ကျပ်လျှင် 9500 MB
၂၆၉၉၉ ကျပ်လျှင် 14250 MB
Ooredoo အသုံးပြုသူများ ် ဖုန်းအင်တာနက် Package မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
၇၉၉ ကျပ်လျှင် 400 MB ( ၁၅ ရက် သက်တမ်း )
၉၉၉ ကျပ်လျှင် 525 MB ( ရက် ၃၀ သက်တမ်း )
၁၀၉၉ ကျပ်လျှင် 575 MB ( ရက် ၃၀ သက်တမ်း )
၁၉၉၉ ကျပ်လျှင် 1GB ( ရက် ၃၀ သက်တမ်း )
Telenor အသုံးပြုသူများ ဖုန်းအင်တာနက် Package မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ( ရက် ၃၀ သက်တမ်း )
၇၉၉ ကျပ်လျှင် 420 MB
၉၄၉ ကျပ်လျှင် 500 MB
၉၉၉ ကျပ်လျှင် 525 MB
၁၅၉၉ ကျပ်လျှင် 845 MB
၁၉၉၉ ကျပ်လျှင် 1050 MB
၂၉၉၉ ကျပ်လျှင် 1585 MB
၅၉၉၉ ကျပ်လျှင် 3170 MB